OLIVIAS LA CALA- White Ice Party Thur June 29Th - Eventos Fotomaton